Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van A2Media. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door A2Media, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van online marketing diensten en producten van A2Media zoals bijvoorbeeld Social Media Marketing, Webshop Promotie, Online Ticketverkoop, Online Veilingen, eCommerce, Affiliate Marketing, Optimalisatie, Nieuwsbrieven, Google Adwords, Website realisatie en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. A2Media behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

 1. Definities

A2Media: A2Media B.V, A2Media.nl, alle andere websites in eigendom, social media pagina’s, applicaties, diensten en tools, ongeacht de wijze waarop u contact heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie A2Media een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

 1. Toepasselijkheid
  1. Door ondertekening van een overeenkomst met A2Media verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van A2Media en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
  2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en A2Media opgenomen wordt.
  3. Op aankopen gedaan via andere websites in eigendom, zijn de algemene voorwaarden van de betreffende website zelf van toepassing
 2. Aanbieding en acceptatie
  1. Alle offertes, voorstellen en prijsopgaves door A2Media zijn geheel vrijblijvend.
  2. Het ondertekenen van een door A2Media uitgeschreven voorstel of offerte resulteert in een overeenkomst met A2Media.
  3. Offertes, voorstellen, prijsopgaven en aanbiedingen door A2Media blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door A2Media. Facturering geschiedt op basis van deze offerte, dit voorstel of prijsopgave.
  4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en A2Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht A2Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  6. Aanbiedingen, voorstellen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Uitvoering van de overeenkomst
  1. A2Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft A2Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan A2Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan A2Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan A2Media zijn verstrekt, heeft A2Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. A2Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat A2Media is uit-gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor A2Media kenbaar behoorde te zijn.
  5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan A2Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  6. Indien door A2Media of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  7. Opdrachtgever vrijwaart A2Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

 1. Duur en beëindiging
  1. Het ontwikkelen van een specifieke online marketing campagne door A2Media voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product en/of dienst en kan een specifieke looptijd worden afgesproken.
  2. A2Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden, zonder schriftelijke toestemming van A2Media, onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten/diensten die door A2Media worden geboden.
  3. A2Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met A2Media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
  4. A2Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Levering en levertijd
  1. A2Media gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken en leveren van de overeengekomen producten en/of diensten.
  2. Mocht A2Media onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan A2Media alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij A2Media een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
  3. Door A2Media geleverde resultaten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) periodiek aan de opdrachtgever verstrekt.
 3. Overmacht
  1. A2Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer A2Media als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
  2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal A2Media alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en A2Media geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door A2Media tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 4. Prijzen
  1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
  2. Wijzigingen in de tarieven worden door A2Media minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 5. Betaling
  1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en A2Media is de opdrachtgever tot betaling verplicht. De opdrachtgever dient binnen 28 werkdagen na het verzenden van de factuur door A2Media het verschuldigde bedrag te voldoen.
  2. In genoemde gevallen behoudt A2Media zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
  3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 30 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan A2Media.
  4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn met 90 dagen heeft overschreden, wordt door A2Media wederom een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.3 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente, de € 50,- aanmaningskosten plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
  5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering A2Media hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
  6. Indien A2Media abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal A2Media het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
  7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens A2Media heeft voldaan.
 6. Copyright
  1. Het eigendom van door A2Media verstrekte ideeën, campagnes, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij A2Media, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan A2Media hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is A2Media gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
  2. A2Media behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  3. Al het door A2Media vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van A2Media niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Voor zover A2Media bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop A2Media weinig of geen invloed kan uitoefenen kan A2Media op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met A2Media of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met A2Media.
  2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is A2Media slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van A2Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  3. Opdrachtgever vrijwaart A2Media voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van A2Media.
  4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. A2Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
  5. A2Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website of social media kanalen van de opdrachtgever is aangebracht.
  6. De opdrachtgever dient A2Media terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door A2Media geleden schade.
  7. A2Media is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website of social media kanalen in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
  8. A2Media is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.
 8. Buitengebruikstelling
  1. A2Media heeft het recht geleverde producten/diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens A2Media niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. A2Media zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van A2Media kan worden verlangd.
  2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
  3. Tot indienstelling of hervatting van de diensten wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door A2Media gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.
 9. Overdracht van rechten en verplichtingen
  1. A2Media noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 10. Reclame
  1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten/diensten te melden aan A2Media, waarna A2Media deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan A2Media binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
  2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 11. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
  1. A2Media behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
  3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
   leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
 12. Overig
  1. A2Media zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan A2Media.
  2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. A2Media zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
  3. A2Media is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 13. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen A2Media en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
  2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door A2Media met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van A2Media beslissend.
 14. Eigendomsrecht
  1. Het eigendom van producten, diensten, ideeën, adviezen en campagnes blijven in bezit van A2Media tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.
FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTube